امنیت و پایداری در دنیای دیجیتال

امنیت شبکه به مجموعه اقدامات و فرایندهایی اطلاق می شود که ...