فاکتور های مهم در طراحی اتاق مانیتورینگ

طراحی اتاق مانیتورینگ! طراحان شبکه کامپیوتری برای حفاظت از تمامی تجهیزات و اطلاعات محرمانه شبکه کامپیوتری و خصوصاً اتاق سرور که مهم ترین بخش شبکه.